สินเชื่อ

สินเชื่อ

สินเชื่อสินเชื่อ ความหมายของอีคิว อีคิว มาจากคาว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์
อีคิว เป็นเรื่องใหม่เมื่อเทียบกับไอคิว ( Intelligence Quotient)ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ที่รู้จักกันมานานกว่า 100 ปี
เดิมเชื่อกันว่าไอคิว คือปัจจัยสาคัญในการมีชีวิตที่ดี สินเชื่อ สังคมจึงสนใจแต่เรื่องความเก่ง ความฉลาด และเชื่อว่า คนเก่ง คนฉลาดเท่านั้นที่จะมีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต
ต่อมา ความเชื่อนี้เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการทดลองพบว่า คนที่จะมีชีวิตอย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรู้ทางเชาว์ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและผู้อื่น ที่เรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า อีคิว ด้วย
ปัจจุบัน มีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อการดาเนินชีวิตมากกว่าความฉลาดทางเชาว์ปัญญา สินเชื่อ โดยพบว่า ไอคิว หรือความฉลาดทางเชาว์ปัญญา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประสบความสาเร็จเพียงแค่ 20 % เท่านั้น และ ไอคิว ยังเป็นเรื่องที่มาจากพันธุกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่อีคิว มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต การทางาน และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขมากกว่า อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตั้งแต่วัยเด็ก
อีคิว แบบไทย…ไทย
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย กรมสุขภาพจิตได้แบ่งองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 3 ด้านดังนี้ คือ
1. ดี
2. เก่ง
3. สุข
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง สินเชื่อ รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประกอบด้วยความสามารถต่อไปนี้
ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
รู้อารมณ์และความต้องการของตนเอง
ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้
แสดงออกอย่างเหมาะสม
เห็นใจผู้อื่น
ใส่ใจผู้อื่น
เข้าใจและยอมรับผู้อื่น
แสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม
รับผิดชอบ
รู้จักให้/รู้จักรับ
รับผิด/ให้อภัย
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ประกอบด้วยความสามารถต่อไปนี้
รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง
รู้ศักยภาพตนเอง
สร้างขวัญและกาลังใจให้ตนเองได้
มีความมานะไปสู่เป้าหมาย
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
รับรู้และเข้าใจปัญหา
มีขั้นตอนในการแก้ปัญหา
มีความยืดหยุ่น
มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมด้าน สินเชื่อ
แสดงความเห็นที่ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
สุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิต เงินทุน อย่างเป็นสุข ประกอบด้วย
ภูมิใจในตนเอง
เห็นคุณค่าตนเอง
เชื่อมั่นในตนเอง
พึงพอใจในชีวิต
มองโลกแง่ดี
มีอารมณ์ขัน
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
มีความสงบทางใจ
สินเชื่อ มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข
รู้จักผ่อนคลาย
มีความสงบทางจิตใจ
จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามี อีคิว แค่ไหน
ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการ กู้เงิน ดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ ลงทุนธุรกิจ ของตนเองจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา การเงิน และการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ
ปัจจุบัน กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาแบบประเมินสาหรับประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการประเมินตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ดังนี้
( ข้อมูลแบบประเมินสาหรับประชาชนทั่วไป)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 – 60 ปี)
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://203.157.56.11/download/32.pdf
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3 – 5 ปี สาหรับครู /ผู้ดูแลเด็ก
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://203.157.56.11/download/177.pdf
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3 – 5 ปี สาหรับพ่อแม่ /ผู้ปกครอง
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://203.157.56.11/download/184.pdf
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 6 – 11 ปี สาหรับครู
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://203.157.56.11/download/185.pdf
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 6 – 11 ปี สาหรับพ่อแม่ /ผู้ปกครอง
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://203.157.56.11/download/182.pdf
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับเด็กวัยรุ่น
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://203.157.56.11/download/210.pdf
๓. คน อีคิวดี มีลักษณะอย่างไร
การที่คนๆ หนึ่งจะมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือมีอีคิวดี เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีนั้น สินเชื่อ ไม่ได้หมายความว่าคนๆ หนี้สิน นั้นไม่ได้เป็นโรคจิต โรคประสาทเท่านั้น แต่หมายความว่าต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับตัว ดอกเบี้ย มีความสุขกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น มีชีวิตที่ราบรื่น สมดุล สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงแปรผันในโลกได้โดยไม่ขัดแย้ง
คนที่มีอีคิวดี หรือมีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ เข้าใจและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดี และยังสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ค่อยมีความขัดแย้งในจิตใจ ปรับตัวได้ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
แดเนียล โกลแมน ผู้เขียนหนังสือ เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ กล่าวถึงลักษณะของคนที่มี
อีคิวสูงหรือมีความฉลาดทางอารมณ์สูงไว้ดังนี้
คุณสมบัติสาคัญ 11 ประการของคนที่มีอีคิวสูง
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
2. มีการตัดสินใจที่ดี
3. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
4. มีความอดทน อดกลั้น
5. ไม่หุนหัน พลันแล่น
6. ทนต่อความผิดหวังได้
7. เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น
8. เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
9. ไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้ง่ายๆ
10.มีพลังใจที่จะฝ่าฟันต่อสู้กับปัญหาชีวิต
11.จัดการความเครียดได้
หนังสือ อีคิว ความฉลาดทางอารมณ์ ฉบับปรับปรุง ของกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มี อีคิว สูง โดยแบ่งเป็นผู้หญิงและผู้ชายไว้ดังนี้
ชายที่มี อีคิว สูง เป็นคนที่มีทักษะในการเข้าสังคม เปิดเผย อารมณ์รื่นเริง สินเชื่อ ไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับความกลัวหรือความวิตกกังวล สามารถทาความตกลงกับบุคคลอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มี
หลักการ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น มีความพอใจในตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
หญิงที่มี อีคิว สูง มีแนวโน้มที่จะเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมา มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและชีวิต และเช่นเดียวกับบุคคล อีคิว สูงเพศชาย บุคคล อีคิว สูงเพศหญิงจะเป็นคนชอบเข้าสังคม แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม แทนการแสดงออกโดยขาดการควบคุมและมารู้สึกเสียใจภายหลัง สามารถปรับตัวต่อปัญหาได้ดี มีทักษะในการติดต่อกับผู้อื่น มีความพอใจตนเอง มีการแสดงออกที่เป็นไปตามธรรมชาติและพร้อมในการรับประสบการณ์ใหม่ๆ มักไม่มีความวิตกกังวลหรือรู้สึกผิดที่ทาให้หมกมุ่นจนเป็นทุกข์

สินเชื่อ คนอีคิวดีในทัศนะพุทธศาสนา

สินเชื่อ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึง คนที่พัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์ว่า ต้องพัฒนาพร้อมไปด้วยกันทั้ง 4 ด้านคือ
1.มีกายที่พัฒนาแล้ว หมายถึง พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การบริโภคปัจจัย 4 การใช้เทคโนโลยี และการอยู่กับธรรมชาติแวดล้อมได้ดี
2.มีศีลที่พัฒนาแล้ว คือ พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีงามเกื้อกูล
3.มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว ทั้งด้านคุณธรรมความดีงาม สมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ สินเชื่อ และภาวะจิตใจที่มีความสุขสดชื่น เบิกบาน
4.มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว รู้เข้าใจหยั่งเห็นความจริงของโลกและชีวิตจนวางจิตใจต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี มีดุลยภาพและเป็นอิสระ
โดยพระพรหมคุณาภรณ์เน้นว่า ปัญญาเป็นปัจจัยสาคัญสุดท้ายที่จะช่วยปรับแก้และปลดปล่อยจิตใจรวมทั้งอารมณ์ให้เป็นอิสระพ้นจากการบีบคั้นครอบงาของสิ่งแวดล้อม
กลายเป็นจิตใจอันมีอารมณ์ความรู้สึกที่เกื้อกูลเป็นคุณทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

Be the first to comment on "สินเชื่อ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*