ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน

รู้จักสินเชื่อแต่ละประเภท… รู้ไว้ได้ประโยชน์ เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ซื้อทรัพย์สิน เช่น บ้าน คอนโด หรือ รถยนต์ เป็นต้น ด้วยเงินสด เราก็จะต้องดําเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อให้เขาอนุมัติ สินเชื่อให้เรา เพื่อเราจะได้เงินก้อนไปจ่ายค่าซื้อบ้าน คอนโด หรือรถยนต์ จากนั้นเราก็ค่อยๆ ทยอยผ่อนชําระเงินเป็นรายงวด ตามปกติก็จะผ่อนกันเป็นรายเดือนในจํานวนเท่าๆ กันทุกเดือน สินเชื่อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อธุรกิจ หรือ สินเชื่อบัตรเครดิต สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loans)…


No Picture

สินเชื่อ

สินเชื่อ สินเชื่อ ความหมายของอีคิว อีคิว มาจากคาว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ อีคิว เป็นเรื่องใหม่เมื่อเทียบกับไอคิว ( Intelligence Quotient)ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ที่รู้จักกันมานานกว่า 100 ปี เดิมเชื่อกันว่าไอคิว คือปัจจัยสาคัญในการมีชีวิตที่ดี สินเชื่อ สังคมจึงสนใจแต่เรื่องความเก่ง ความฉลาด และเชื่อว่า คนเก่ง คนฉลาดเท่านั้นที่จะมีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต ต่อมา ความเชื่อนี้เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการทดลองพบว่า คนที่จะมีชีวิตอย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรู้ทางเชาว์ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและผู้อื่น ที่เรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient…