บริการ เงิน ด่วน นอก ระบบ

No Picture

สินเชื่อ

สินเชื่อ สินเชื่อ ความหมายของอีคิว อีคิว มาจากคาว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ อีคิว เป็นเรื่องใหม่เมื่อเทียบกับไอคิว ( Intelligence Quotient)ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ที่รู้จักกันมานานกว่า 100 ปี เดิมเชื่อกันว่าไอคิว คือปัจจัยสาคัญในการมีชีวิตที่ดี สินเชื่อ สังคมจึงสนใจแต่เรื่องความเก่ง ความฉลาด และเชื่อว่า คนเก่ง คนฉลาดเท่านั้นที่จะมีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต ต่อมา ความเชื่อนี้เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการทดลองพบว่า คนที่จะมีชีวิตอย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรู้ทางเชาว์ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและผู้อื่น ที่เรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient…


No Picture

กู้เงิน

กู้เงิน กู้เงิน คนเรามักมีช่วงเวลาหนึ่ง ที่เกิดวิกฤตในชีวิตขึ้น จะเร็วหรือช้าก็เพียง ตัวเองเท่านั้นที่บอกได้ จึงมีประโยคฮิตที่ว่า เราควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างน้อยที่สุดก็คือโอกาสที่เราจะหยุดนิ่งเพื่อพักผ่อนตัวเองได้มีเวลาหนึ่งเพื่อคิดทบทวน ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น กับเราและยอมรับกับสิ่ง ที่เกิดขึ้นพร้อมกับ เตรียมตัวเตรียมใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่และโอกาส ที่เป็นของเรานั่นคือ การที่เราได้เผชิญกับปัญหา หรือวิกฤต ของชีวิตนั้นแล้วเรา สามารถต่อสู้ ผ่านพ้นมาได้ แต่จะได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรายอมรับ กับสิ่งวิกฤตเหล่านั้นได้ ในคู่มือเปลี่ยน ร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต (Resilience Quatient)ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวไว้ในบท ตอนหนึ่งว่า ทฤษฎีทาง จิตวิทยาเกี่ยวกับ “วิกฤตการณ์”หรือ Crisis Theory …