คุณสมบัติผู้กู้ข้อมูลและการเตรียมเอกสาร
คุณสมบัติผู้กู้
  • มีกิจการเป็นของตนเอง
  • มีใบจดทะเบียนประกอบการหรือหนังสือรับรองบริษัทเป็นชื่อของตนเอง
  • มีแหล่งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
การเตรียมเอกสาร
เพื่อขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือจดทะเบียนกิจการ
  • รูปถ่ายภายในภายนอกของกิจการ
  • เอกสารแสดงรายรับรายจ่ายทั้งหมด
  • ตำแหน่งที่ตั้งของตัวกิจการ
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจกับ Thai Smart Money
ขั้นตอนที่ 1

ผู้ยื่นกู้สินเชื่อแจ้งความประสงค์กู้ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับพร้อมแจ้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆ
ให้ผู้ยื่นกู้ทราบเมื่อผู้ยื่นกู้ได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นกู้ให้เตรียมเอกสารต่างๆ
เพื่อใช้ขออนุมัติวงเงินกู้ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2

– เอกสารประกอบการขอกู้เงิน
– บัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า
– สัญญาเช่า
– สเตทเม้น ย้อนหลัง 3 เดือนหลัง

หากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
จะเริ่มพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้
(ฟรีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอนุมัติวงเงินกู้ตามจำนวนที่ผู้ยื่นกู้แจ้งไว้
ผู้ยื่นกู้ยินยอมเซ็นเอกสารกู้ยืมพร้อมรับทราบเงื่อนไขต่างๆ
ผู้ยื่นกู้รอรับเงินเข้าบัญชี